Mũi khoan thép gió được phủ TiN để tối ưu hóa trong gia công thép cứng và các loại kim loại màu. Được thay thế cho mũi khoan hợp kim trong trường hợp gia công trên máy phay cơ
Mã sản phẩm Đặc tính kỹ thuật
(Click để xem chi tiết)
Kích thước Thông số cắt
(click để xem)
MOQ Stock Giá bán Thời gian
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0050 GSDD0050 Ø0.5 Cutting condition 5 5                71,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0060 GSDD0060 Ø0.6   5 5                64,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0070 GSDD0070 Ø0.7   5 5                59,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0080 GSDD0080 Ø0.8   5 5                59,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0090 GSDD0090 Ø0.9   5 5                54,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0100 GSDD0100 Ø1.0   5 5                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0110 GSDD0110 Ø1.1   5 5                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0120 GSDD0120 Ø1.2   5 5                49,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0130 GSDD0130 Ø1.3   5 5                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0140 GSDD0140 Ø1.4   5 5                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0150 GSDD0150 Ø1.5   5 5                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0160 GSDD0160 Ø1.6   5 5                39,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0170 GSDD0170 Ø1.7   5 5                42,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0180 GSDD0180 Ø1.8   5 5                39,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0190 GSDD0190 Ø1.9   5 5                39,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0200 GSDD0200 Ø2.0   1 2                39,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0210 GSDD0210 Ø2.1   1 2                56,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0220 GSDD0220 Ø2.2   1 2                56,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0230 GSDD0230 Ø2.3   1 2                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0240 GSDD0240 Ø2.4   1 2                56,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0250 GSDD0250 Ø2.5   1 2                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0260 GSDD0260 Ø2.6   1 2                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0270 GSDD0270 Ø2.7   1 2                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0280 GSDD0280 Ø2.8   1 2                53,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0290 GSDD0290 Ø2.9   1 2                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0300 GSDD0300 Ø3.0   1 2                51,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0310 GSDD0310 Ø3.1   1 2                60,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0320 GSDD0320 Ø3.2   1 2                60,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0330 GSDD0330 Ø3.3   1 2                60,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0340 GSDD0340 Ø3.4   1 2                60,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0350 GSDD0350 Ø3.5   1 2                60,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0360 GSDD0360 Ø3.6   1 2                67,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0370 GSDD0370 Ø3.7   1 2                67,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0380 GSDD0380 Ø3.8   1 2                67,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0390 GSDD0390 Ø3.9   1 2                67,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0400 GSDD0400 Ø4.0   1 2                67,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0410 GSDD0410 Ø4.1   1 2                76,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0420 GSDD0420 Ø4.2   1 2                76,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0430 GSDD0430 Ø4.3   1 2                76,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0440 GSDD0440 Ø4.4   1 2                76,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0450 GSDD0450 Ø4.5   1 2                76,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0460 GSDD0460 Ø4.6   1 2                84,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0470 GSDD0470 Ø4.7   1 2                84,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0480 GSDD0480 Ø4.8   1 2                84,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0490 GSDD0490 Ø4.9   1 2                84,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0500 GSDD0500 Ø5.0   1 2                84,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0510 GSDD0510 Ø5.1   1 2             109,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0520 GSDD0520 Ø5.2   1 2             109,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0530 GSDD0530 Ø5.3   1 2             109,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0540 GSDD0540 Ø5.4   1 2             109,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0550 GSDD0550 Ø5.5   1 2             109,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0560 GSDD0560 Ø5.6   1 2             111,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0570 GSDD0570 Ø5.7   1 2             111,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0580 GSDD0580 Ø5.8   1 2             111,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0590 GSDD0590 Ø5.9   1 2             111,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0600 GSDD0600 Ø6.0   1 2             111,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0610 GSDD0610 Ø6.1   1 2             132,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0620 GSDD0620 Ø6.2   1 2             132,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0630 GSDD0630 Ø6.3   1 2             132,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0640 GSDD0640 Ø6.4   1 2             132,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0650 GSDD0650 Ø6.5   1 2             132,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0660 GSDD0660 Ø6.6   1 2             155,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0670 GSDD0670 Ø6.7   1 2             155,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0680 GSDD0680 Ø6.8   1 2             155,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0690 GSDD0690 Ø6.9   1 2             155,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0700 GSDD0700 Ø7.0   1 2             155,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0710 GSDD0710 Ø7.1   1 2             159,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0720 GSDD0720 Ø7.2   1 2             159,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0730 GSDD0730 Ø7.3   1 2             159,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0740 GSDD0740 Ø7.4   1 2             159,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0750 GSDD0750 Ø7.5   1 2             159,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0760 GSDD0760 Ø7.6   1 2             191,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0770 GSDD0770 Ø7.7   1 2             191,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0780 GSDD0780 Ø7.8   1 2             191,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0790 GSDD0790 Ø7.9   1 2             191,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0800 GSDD0800 Ø8.0   1 2             191,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0810 GSDD0810 Ø8.1   1 2             204,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0820 GSDD0820 Ø8.2   1 2             204,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0830 GSDD0830 Ø8.3   1 2             204,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0840 GSDD0840 Ø8.4   1 2             204,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0850 GSDD0850 Ø8.5   1 2             204,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0860 GSDD0860 Ø8.6   1 2             220,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0870 GSDD0870 Ø8.7   1 2             220,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0880 GSDD0880 Ø8.8   1 2             220,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0890 GSDD0890 Ø8.9   1 2             220,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0900 GSDD0900 Ø9.0   1 2             220,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0910 GSDD0910 Ø9.1   1 2             236,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0920 GSDD0920 Ø9.2   1 2             236,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0930 GSDD0930 Ø9.3   1 2             236,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0940 GSDD0940 Ø9.4   1 2             236,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0950 GSDD0950 Ø9.5   1 2             236,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0960 GSDD0960 Ø9.6   1 2             247,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0970 GSDD0970 Ø9.7   1 2             247,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0980 GSDD0980 Ø9.8   1 2             247,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD0990 GSDD0990 Ø9.9   1 2             271,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1000 GSDD1000 Ø10.0   1 2             247,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1010 GSDD1010 Ø10.1   1 2             286,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1020 GSDD1020 Ø10.2   1 2             286,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1030 GSDD1030 Ø10.3   1 2             286,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1040 GSDD1040 Ø10.4   1 2             286,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1050 GSDD1050 Ø10.5   1 2             286,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1060 GSDD1060 Ø10.6   1 2             328,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1070 GSDD1070 Ø10.7   1 2             328,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1080 GSDD1080 Ø10.8   1 2             328,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1090 GSDD1090 Ø10.9   1 2             328,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1100 GSDD1100 Ø11.0   1 2             299,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1110 GSDD1110 Ø11.1   1 2             371,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1120 GSDD1120 Ø11.2   1 2             371,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1130 GSDD1130 Ø11.3   1 2             366,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1140 GSDD1140 Ø11.4   1 2             371,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1150 GSDD1150 Ø11.5   1 2             336,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1160 GSDD1160 Ø11.6   1 2             401,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1170 GSDD1170 Ø11.7   1 2             401,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1180 GSDD1180 Ø11.8   1 2             401,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1190 GSDD1190 Ø11.9   1 2             401,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1200 GSDD1200 Ø12.0   1 2             366,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1210 GSDD1210 Ø12.1   1 2             473,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1220 GSDD1220 Ø12.2   1 2             473,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1230 GSDD1230 Ø12.3   1 2             473,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1240 GSDD1240 Ø12.4   1 2             473,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1250 GSDD1250 Ø12.5   1 2             473,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1260 GSDD1260 Ø12.6   1 2             503,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1270 GSDD1270 Ø12.7   1 2             503,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1280 GSDD1280 Ø12.8   1 2             503,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1290 GSDD1290 Ø12.9   1 2             503,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GSDD1300 GSDD1300 Ø13.0   1 2             503,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1350M1 GTDD1350M1 Ø13.5 Cutting condition 1 2             899,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1400M1 GTDD1400M1 Ø14.0   1 2             952,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1450M2 GTDD1450M2 Ø14.5   1 2          1,051,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1500M2 GTDD1500M2 Ø15.0   1 2          1,074,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1550M2 GTDD1550M2 Ø15.5   1 2          1,131,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1600M2 GTDD1600M2 Ø16.0   1 2          1,176,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1650M2 GTDD1650M2 Ø16.5   1 2          1,243,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1700M2 GTDD1700M2 Ø17.0   1 2          1,279,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1750M2 GTDD1750M2 Ø17.5   1 2          1,381,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1800M2 GTDD1800M2 Ø18.0   1 2          1,432,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1850M2 GTDD1850M2 Ø18.5   1 2          1,502,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1900M2 GTDD1900M2 Ø19.0   1 2          1,407,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD1950M2 GTDD1950M2 Ø19.5   1 2          1,508,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2000M2 GTDD2000M2 Ø20.0   1 2          1,573,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2050M2 GTDD2050M2 Ø20.5   1 2          1,883,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2100M2 GTDD2100M2 Ø21.0   1 2          1,883,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2200M2 GTDD2200M2 Ø22.0   1 2          2,284,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2250M2 GTDD2250M2 Ø22.5   1 2          2,475,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2300M3 GTDD2300M3 Ø23.0   1 2          2,690,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2350M3 GTDD2350M3 Ø23.5   1 2          2,861,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2400M3 GTDD2400M3 Ø24.0   1 2          3,069,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2450M3 GTDD2450M3 Ø24.5   1 2          3,250,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2500M3 GTDD2500M3 Ø25.0   1 2          3,302,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2550M3 GTDD2550M3 Ø25.5   1 2          3,407,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2600M3 GTDD2600M3 Ø26.0   1 2          3,562,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2650M3 GTDD2650M3 Ø26.5   1 2          3,666,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2700M3 GTDD2700M3 Ø27.0   1 2          3,823,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2800M3 GTDD2800M3 Ø28.0   1 2          4,057,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2850M3 GTDD2850M3 Ø28.5   1 2          4,213,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2900M3 GTDD2900M3 Ø29.0   1 2          4,343,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD2950M3 GTDD2950M3 Ø29.5   1 2          4,550,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3000M3 GTDD3000M3 Ø30.0   1 2          4,759,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3050M3 GTDD3050M3 Ø30.5   1 2          5,123,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3100M3 GTDD3100M3 Ø31.0   1 2          5,232,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3150M3 GTDD3150M3 Ø31.5   1 2          5,305,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3200M3 GTDD3200M3 Ø32.0   1 2          5,362,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3400M4 GTDD3400M4 Ø34.0   1 2          6,055,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3500M4 GTDD3500M4 Ø35.0   1 2          6,483,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3600M4 GTDD3600M4 Ø36.0   1 2          6,662,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3700M4 GTDD3700M4 Ø37.0   1 2          7,195,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3800M4 GTDD3800M4 Ø38.0   1 2          7,541,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD3900M4 GTDD3900M4 Ø39.0   1 2          7,706,000 2-3 ngày 
Mũi HSS-phủ Tin GTDD4000M4 GTDD4000M4 Ø40.0   1 2          7,814,000 2-3 ngày 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh mục sản phẩm