Ngoài mũi khoan hợp kim ra, Mitsubishi cũng có các dòng mũi khoan thép gió rất hiệu quả, đa năng có thể gia công trên nhiều vật liệu khác nhau.
 
Thép mềm Thép cứng Inox Gang Kim loại màu Thép chịu nhiệt
Ok   Good Ok Ok  
Mã đặc hàng Kích thước Thông tin chi tiết Stock Giá tham khảo Delivery
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0075 Ø0.75 VAPDMSUSD0075 2             220,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0080 Ø0.80 VAPDMSUSD0080 2             173,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0085 Ø0.85 VAPDMSUSD0085 2             211,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0090 Ø0.90 VAPDMSUSD0090 2             165,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0095 Ø0.95 VAPDMSUSD0095 2             202,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0100 Ø1.00 VAPDMSUSD0100 2             153,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0110 Ø1.10 VAPDMSUSD0110 2             178,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0120 Ø1.20 VAPDMSUSD0120 2             178,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0125 Ø1.25 VAPDMSUSD0125 2             183,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0130 Ø1.30 VAPDMSUSD0130 2             178,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0135 Ø1.35 VAPDMSUSD0135 2             183,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0140 Ø1.40 VAPDMSUSD0140 2             178,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0145 Ø1.45 VAPDMSUSD0145 2             183,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0150 Ø1.50 VAPDMSUSD0150 2             152,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0160 Ø1.60 VAPDMSUSD0160 2             164,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0170 Ø1.70 VAPDMSUSD0170 2             178,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0175 Ø1.75 VAPDMSUSD0175 2             183,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0180 Ø1.80 VAPDMSUSD0180 2             178,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0190 Ø1.90 VAPDMSUSD0190 2             178,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0195 Ø1.95 VAPDMSUSD0195 2             183,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0200 Ø2.00 VAPDMSUSD0200 2             149,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0210 Ø2.10 VAPDMSUSD0210 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0215 Ø2.15 VAPDMSUSD0215 2             183,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0220 Ø2.20 VAPDMSUSD0220 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0230 Ø2.30 VAPDMSUSD0230 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0240 Ø2.40 VAPDMSUSD0240 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0250 Ø2.50 VAPDMSUSD0250 2             149,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0260 Ø2.60 VAPDMSUSD0260 2             149,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0270 Ø2.70 VAPDMSUSD0270 2             149,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0280 Ø2.80 VAPDMSUSD0280 2             149,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0290 Ø2.90 VAPDMSUSD0290 2             149,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0300 Ø3.0 VAPDMSUSD0300 2             140,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0310 Ø3.1 VAPDMSUSD0310 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0320 Ø3.2 VAPDMSUSD0320 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0330 Ø3.3 VAPDMSUSD0330 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0340 Ø3.4 VAPDMSUSD0340 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0350 Ø3.5 VAPDMSUSD0350 2             174,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0360 Ø3.6 VAPDMSUSD0360 2             209,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0370 Ø3.7 VAPDMSUSD0370 2             209,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0380 Ø3.8 VAPDMSUSD0380 2             188,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0390 Ø3.9 VAPDMSUSD0390 2             209,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0400 Ø4.0 VAPDMSUSD0400 2             188,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0410 Ø4.1 VAPDMSUSD0410 2             249,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0420 Ø4.2 VAPDMSUSD0420 2             226,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0430 Ø4.3 VAPDMSUSD0430 2             249,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0440 Ø4.4 VAPDMSUSD0440 2             249,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0450 Ø4.5 VAPDMSUSD0450 2             226,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0460 Ø4.6 VAPDMSUSD0460 2             294,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0470 Ø4.7 VAPDMSUSD0470 2             294,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0480 Ø4.8 VAPDMSUSD0480 2             294,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0490 Ø4.9 VAPDMSUSD0490 2             294,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0500 Ø5.0 VAPDMSUSD0500 2             263,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0510 Ø5.1 VAPDMSUSD0510 2             263,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0520 Ø5.2 VAPDMSUSD0520 2             305,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0530 Ø5.3 VAPDMSUSD0530 2             338,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0540 Ø5.4 VAPDMSUSD0540 2             338,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0550 Ø5.5 VAPDMSUSD0550 2             305,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0560 Ø5.6 VAPDMSUSD0560 2             389,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0570 Ø5.7 VAPDMSUSD0570 2             389,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0580 Ø5.8 VAPDMSUSD0580 2             389,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0590 Ø5.9 VAPDMSUSD0590 2             389,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0600 Ø6.0 VAPDMSUSD0600 2             348,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0610 Ø6.1 VAPDMSUSD0610 2             433,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0630 Ø6.3 VAPDMSUSD0630 2             433,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0650 Ø6.5 VAPDMSUSD0650 2             389,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0680 Ø6.8 VAPDMSUSD0680 2             435,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0690 Ø6.9 VAPDMSUSD0690 2             435,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0700 Ø7.0 VAPDMSUSD0700 2             413,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0730 Ø7.3 VAPDMSUSD0730 2             447,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0750 Ø7.5 VAPDMSUSD0750 2             447,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0780 Ø7.8 VAPDMSUSD0780 2             500,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0790 Ø7.9 VAPDMSUSD0790 2             500,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0800 Ø8.0 VAPDMSUSD0800 2             478,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0830 Ø8.3 VAPDMSUSD0830 2             565,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0850 Ø8.5 VAPDMSUSD0850 2             500,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0870 Ø8.7 VAPDMSUSD0870 2             626,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0880 Ø8.8 VAPDMSUSD0880 2             626,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0900 Ø9.0 VAPDMSUSD0900 2             521,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0930 Ø9.3 VAPDMSUSD0930 2             695,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0950 Ø9.5 VAPDMSUSD0950 2             635,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD0970 Ø9.7 VAPDMSUSD0970 2             782,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1000 Ø10.0 VAPDMSUSD1000 2             661,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1030 Ø10.3 VAPDMSUSD1030 2             873,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1050 Ø10.5 VAPDMSUSD1050 2             804,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1080 Ø10.8 VAPDMSUSD1080 2             965,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1100 Ø11.0 VAPDMSUSD1100 2             830,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1150 Ø11.5 VAPDMSUSD1150 2             991,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1200 Ø12.0 VAPDMSUSD1200 2             999,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1220 Ø12.2 VAPDMSUSD1220 2          1,269,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1250 Ø12.5 VAPDMSUSD1250 2          1,164,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDMSUSD1300 Ø13.0 VAPDMSUSD1300 2          1,195,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1350 Ø13.5 VAPDSSUSD1350 2          1,635,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1400 Ø14.0 VAPDSSUSD1400 2          1,635,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1420 Ø14.1 VAPDSSUSD1420 2          1,800,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1450 Ø14.5 VAPDSSUSD1450 2          1,796,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1500 Ø15.0 VAPDSSUSD1500 2          1,891,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1550 Ø15.5 VAPDSSUSD1550 2          2,033,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1570 Ø15.7 VAPDSSUSD1570 2          2,033,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1600 Ø16.0 VAPDSSUSD1600 2          2,033,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1650 Ø16.5 VAPDSSUSD1650 2          2,124,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1700 Ø17.0 VAPDSSUSD1700 2          2,124,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1750 Ø17.5 VAPDSSUSD1750 2          2,321,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1770 Ø17.7 VAPDSSUSD1770 2          2,321,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1800 Ø18.0 VAPDSSUSD1800 2          2,321,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1850 Ø18.5 VAPDSSUSD1850 2          2,573,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1900 Ø19.0 VAPDSSUSD1900 2          2,679,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1950 Ø19.5 VAPDSSUSD1950 2          2,752,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD1970 Ø19.7 VAPDSSUSD1970 2          2,752,000 2-3 ngày 
Mũi khoan thép gió VAPDSSUSD2000 Ø20.0 VAPDSSUSD2000 2          2,752,000 2-3 ngày 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh mục sản phẩm