Mũi khoan gắn mảnh Mitsubishi MVX áp dụng rộng rãi trong gia công lỗ trên mấy tiện cũng như trên phay,.. với kích thước từ Ø17.0 đến Ø46.0 độ chính xác cao và ổn định khoan được từ nhiều phía và mọi gốc độ khác nhau. Liên hệ để được test thử.

Mã sản phẩm  Mã đặc hàng
(Click để xem chi tiết)
Kích thước Thông số cắt
(click để xem)
Giá bán
chưa giảm 75%
Delivery time
Mũi khoan gắn mảnh MVX1700X4F20 MVX1700X4F20 Ø17.5x4D Điều kiện cắt      6,477,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX1750X4F25 MVX1750X4F25 Ø17.5x4D         6,840,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX1800X4F25 MVX1800X4F25 Ø18.0x4D         6,840,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX1850X4F25 MVX1850X4F25 Ø18.5x44         6,840,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX1900X4F25 MVX1900X4F25 Ø19.0x4D         6,840,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX1950X4F25 MVX1950X4F25 Ø19.5x4D         6,840,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2000X4F25 MVX2000X4F25 Ø20.0x4D         6,840,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2050X3F25 MVX2050X3F25 Ø20.5x3D         6,255,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2100X4F25 MVX2100X4F25 Ø21.5x4D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2150X3F25 MVX2150X3F25 Ø21.5x3D         6,255,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2200X4F25 MVX2200X4F25 Ø22.0x4D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2250X3F25 MVX2250X3F25 Ø22.5x3D         6,255,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2300X4F25 MVX2300X4F25 Ø23.0x4D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2350X3F25 MVX2350X3F25 Ø23.5x3D         6,255,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2400X4F25 MVX2400X4F25 Ø24.0x4D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2450X3F25 MVX2450X3F25 Ø24.5x3D         6,255,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2500X4F25 MVX2500X4F25 Ø25.0x4D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2550X3F25 MVX2550X3F25 Ø25.5x3D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2600X4F32 MVX2600X4F32 Ø26.0x4D         8,277,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2650X3F32 MVX2650X3F32 Ø26.5x3D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2700X4F32 MVX2700X4F32 Ø27.0x4D         8,277,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2750X3F32 MVX2750X3F32 Ø27.5x3D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2800X4F32 MVX2800X4F32 Ø28.0x4D         8,277,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2850X3F32 MVX2850X3F32 Ø28.5x3D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2900X4F32 MVX2900X4F32 Ø29.0x4D         8,277,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX2950X3F32 MVX2950X3F32 Ø29.5x3D         7,200,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3000X4F32 MVX3000X4F32 Ø30.0x4D         8,277,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3050X3F32 MVX3050X3F32 Ø30.5x3D         7,827,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3100X4F40 MVX3100X4F40 Ø31.0x4D         9,000,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3150X3F40 MVX3150X3F40 Ø31.5x3D         7,827,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3200X4F40 MVX3200X4F40 Ø32.0x4D         9,000,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3250X3F40 MVX3250X3F40 Ø32.5x3D         7,827,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3300X4F40 MVX3300X4F40 Ø33.0x4D         9,000,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3350X3F40 MVX3350X3F40 Ø33.5x3D         7,827,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3400X4F40 MVX3400X4F40 Ø34.0x4D         9,000,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3450X3F40 MVX3450X3F40 Ø34.5x3D         7,827,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3500X4F40 MVX3500X4F40 Ø35.0x4D         9,000,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3550X3F40 MVX3550X3F40 Ø35.5x3D         8,218,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3600X4F40 MVX3600X4F40 Ø36.0x4D         9,450,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3700X4F40 MVX3700X4F40 Ø37.0x4D         9,450,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3800X4F40 MVX3800X4F40 Ø38.0x4D         9,450,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX3900X4F40 MVX3900X4F40 Ø39.0x4D         9,450,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX4000X4F40 MVX4000X4F40 Ø40.0x4d         9,450,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX4100X4F40 MVX4100X4F40 Ø41.0x4d         9,900,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX4200X4F50 MVX4200X4F50 Ø42.0x4d         9,900,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX4300X4F50 MVX4300X4F50 Ø43.0x4d         9,900,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX4400X4F50 MVX4400X4F50 Ø44.0x4d         9,900,000 2-3 ngày 
Mũi khoan gắn mảnh MVX4500X4F50 MVX4500X4F50 Ø45.0x4D         9,900,000 2-3 ngày 
Mảnh mũi khoan SOMX063005-UM-VP15TF SOMX063005-UM-VP15TF Ø17.9-19.5             113,000 2-3 ngày 
Mảnh mũi khoan SOMX073505-UM-VP15TF SOMX073505-UM-VP15TF Ø20.0-25.5             113,000 2-3 ngày 
Mảnh mũi khoan SOMX084005-UM-VP15TF SOMX084005-UM-VP15TF Ø23.0-27.5             121,000 2-3 ngày 
Mảnh mũi khoan SOMX094506-UM-VP15TF SOMX094506-UM-VP15TF Ø28.0-33.0             132,000 2-3 ngày 
Mảnh mũi khoan SOMX115506-UM-VP15TF SOMX115506-UM-VP15TF Ø33.5-39.0             118,000 2-3 ngày 
Mảnh mũi khoan SOMX136008-UM-VP15TF SOMX136008-UM-VP15TF Ø40.0-46.0             132,000 2-3 ngày 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh mục sản phẩm