khi gia công lỗ bằng mặt đáy, thường thì ta dùng mũi khoan có mũi nhọn, sau đó dùng dao phay ngón hoặc tiện mốc lỗ để lấy đi phần nhọn để lại khi khoan trước đó. để rút ngắn công đoạn ta dùng mũi khoan bậc (counter boring)của Mitsubishi có cấu tạo mũi cắt bằng mặt và dẫn hướng bằng định tâm nhỏ ở đỉnh đầu. Thích hợp cho gia công boring mốc lỗ trên máy tiện

Mã sản phẩm  Đặc tính kỹ thuật
(Click để xem chi tiết)
Kích thước Thông số cắt
(click để xem)
Stock Giá tham khảo
VND
Thời gian
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0200 VAPDSCBD0200 Ø2.0 Cutting condition 2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0210 VAPDSCBD0210 Ø2.1   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0220 VAPDSCBD0220 Ø2.2   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0230 VAPDSCBD0230 Ø2.3   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0240 VAPDSCBD0240 Ø2.4   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0250 VAPDSCBD0250 Ø2.5   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0260 VAPDSCBD0260 Ø2.6   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0270 VAPDSCBD0270 Ø2.7   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0280 VAPDSCBD0280 Ø2.8   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0290 VAPDSCBD0290 Ø2.9   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0300 VAPDSCBD0300 Ø3.0   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0310 VAPDSCBD0310 Ø3.1   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0320 VAPDSCBD0320 Ø3.2   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0330 VAPDSCBD0330 Ø3.3   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0340 VAPDSCBD0340 Ø3.4   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0350 VAPDSCBD0350 Ø3.5   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0360 VAPDSCBD0360 Ø3.6   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0370 VAPDSCBD0370 Ø3.7   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0380 VAPDSCBD0380 Ø3.8   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0390 VAPDSCBD0390 Ø3.9   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0400 VAPDSCBD0400 Ø4.0   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0410 VAPDSCBD0410 Ø4.1   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0420 VAPDSCBD0420 Ø4.2   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0430 VAPDSCBD0430 Ø4.3   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0440 VAPDSCBD0440 Ø4.4   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0450 VAPDSCBD0450 Ø4.5   2             786,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0460 VAPDSCBD0460 Ø4.6   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0470 VAPDSCBD0470 Ø4.7   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0480 VAPDSCBD0480 Ø4.8   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0490 VAPDSCBD0490 Ø4.9   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0500 VAPDSCBD0500 Ø5.0   2             831,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0510 VAPDSCBD0510 Ø5.1   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0520 VAPDSCBD0520 Ø5.2   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0530 VAPDSCBD0530 Ø5.3   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0540 VAPDSCBD0540 Ø5.4   2             834,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0550 VAPDSCBD0550 Ø5.5   2             831,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0560 VAPDSCBD0560 Ø5.6   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0570 VAPDSCBD0570 Ø5.7   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0580 VAPDSCBD0580 Ø5.8   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0590 VAPDSCBD0590 Ø5.9   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0600 VAPDSCBD0600 Ø6.0   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0610 VAPDSCBD0610 Ø6.1   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0620 VAPDSCBD0620 Ø6.2   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0630 VAPDSCBD0630 Ø6.3   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0640 VAPDSCBD0640 Ø6.4   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0650 VAPDSCBD0650 Ø6.5   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0660 VAPDSCBD0660 Ø6.6   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0670 VAPDSCBD0670 Ø6.7   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0680 VAPDSCBD0680 Ø6.8   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0690 VAPDSCBD0690 Ø6.9   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0700 VAPDSCBD0700 Ø7.0   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0710 VAPDSCBD0710 Ø7.1   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0720 VAPDSCBD0720 Ø7.2   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0730 VAPDSCBD0730 Ø7.3   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0740 VAPDSCBD0740 Ø7.4   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0750 VAPDSCBD0750 Ø7.5   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0760 VAPDSCBD0760 Ø7.6   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0770 VAPDSCBD0770 Ø7.7   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0780 VAPDSCBD0780 Ø7.8   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0790 VAPDSCBD0790 Ø7.9   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0800 VAPDSCBD0800 Ø8.0   2             890,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0810 VAPDSCBD0810 Ø8.1   2          1,022,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0850 VAPDSCBD0850 Ø8.5   2          1,018,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0860 VAPDSCBD0860 Ø8.6   2          1,022,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0880 VAPDSCBD0880 Ø8.8   2          1,022,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0900 VAPDSCBD0900 Ø9.0   2             815,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0910 VAPDSCBD0910 Ø9.1   2          1,022,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0950 VAPDSCBD0950 Ø9.5   2          1,018,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0960 VAPDSCBD0960 Ø9.6   2          1,022,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD0980 VAPDSCBD0980 Ø9.8   2          1,022,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1000 VAPDSCBD1000 Ø10.0   2          1,018,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1010 VAPDSCBD1010 Ø10.1   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1030 VAPDSCBD1030 Ø10.3   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1050 VAPDSCBD1050 Ø10.5   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1080 VAPDSCBD1080 Ø10.8   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1100 VAPDSCBD1100 Ø11.0   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1110 VAPDSCBD1110 Ø11.1   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1150 VAPDSCBD1150 Ø11.5   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1180 VAPDSCBD1180 Ø11.8   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1200 VAPDSCBD1200 Ø12.0   2          1,272,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1250 VAPDSCBD1250 Ø12.5   2          1,589,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1300 VAPDSCBD1300 Ø13.0   2          1,589,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1350 VAPDSCBD1350 Ø13.5   2          1,589,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1380 VAPDSCBD1380 Ø13.8   2          1,592,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1400 VAPDSCBD1400 Ø14.0   2          1,589,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1410 VAPDSCBD1410 Ø14.1   2          1,957,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1420 VAPDSCBD1420 Ø14.2   2          1,957,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1450 VAPDSCBD1450 Ø14.5   2          1,957,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1480 VAPDSCBD1480 Ø14.8   2          1,957,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1500 VAPDSCBD1500 Ø15.0   2          1,957,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1550 VAPDSCBD1550 Ø15.5   2          2,197,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1570 VAPDSCBD1570 Ø15.7   2          2,197,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1580 VAPDSCBD1580 Ø15.8   2          2,197,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1600 VAPDSCBD1600 Ø16.0   2          2,197,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1700 VAPDSCBD1700 Ø17.0   2          2,593,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1750 VAPDSCBD1750 Ø17.5   2          2,593,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1760 VAPDSCBD1760 Ø17.6   2          2,593,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1770 VAPDSCBD1770 Ø17.7   2          2,593,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1780 VAPDSCBD1780 Ø17.8   2          2,593,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1800 VAPDSCBD1800 Ø18.0   2          2,593,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1810 VAPDSCBD1810 Ø18.1   2          2,955,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1900 VAPDSCBD1900 Ø19.0   2          2,955,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD1980 VAPDSCBD1980 Ø19.8   2          3,073,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2000 VAPDSCBD2000 Ø20.0   2          3,069,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2010 VAPDSCBD2010 Ø20.1   2          3,073,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2100 VAPDSCBD2100 Ø210   2          4,247,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2200 VAPDSCBD2200 Ø22.0   2          4,247,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2300 VAPDSCBD2300 Ø23.0   2          4,828,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2400 VAPDSCBD2400 Ø24.0   2          5,224,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2500 VAPDSCBD2500 Ø25.0   2          5,224,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2600 VAPDSCBD2600 Ø26.0   2          5,377,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2700 VAPDSCBD2700 Ø27.0   2          5,996,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2800 VAPDSCBD2800 Ø28.0   2          5,996,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD2900 VAPDSCBD2900 Ø29.0   2          6,371,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD3000 VAPDSCBD3000 Ø30.0   2          6,371,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD3100 VAPDSCBD3100 Ø31.0   2          7,345,000 2-3 ngày 
Mũi khoan bậc VAPDSCBD3200 VAPDSCBD3200 Ø32.0   2          7,345,000 2-3 ngày 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Danh mục sản phẩm